Die Sudetendeutsche Wissenschaftliche Sammlung (ungarisch: Szudétanémet Tudományos Gyűjtemény) ist eine, vom Ministerium für Nationalerbe der Kultur anerkannte und auch von der Aktion Grundtvig unterstützte ungarische Forschungsgruppe, bestehend aus Fors

 

SZudÉTANÉMET TUDOMÁNYOS GYŰJTEMÉNY

 

(Sudetendeutsche Wissenschaftliche Sammlung;

Collections for Research into Sudeten German Minority)

 

 

 

 


Tág értelemben szudétanémeteknek az eredetileg a történelmi Csehország (Bohémia) és Morvaország (Morávia) peremkerületén élő, majd onnan a II. világháború után elűzött, kitelepített németajkú lakosságot és leszármazottjaikat értjük. A fogalom később (vitatottan) leszűkült a csak az első Csehszlovák Köztársaság idejének (1918-1938) csehországi német állampolgáraira.

 

A szudétanémet kifejezés a XX. század elején alakult ki, s az I. világháború, pontosabban az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlása után gyűjtőfogalomként vált meghatározóvá az 1918-ban kikiáltott Csehszlovákia cseh területein élő kevert (bajor, frank, szász és sziléziai származású) német kisebbség megszólítására.

 

Az 1930-as évek gazdasági válsága és az eldurvult parlamenti választások tovább élezték a csehszlovák politikai helyzetet, s a lakosság spontán reakciói már az egyes nemzetiségi területek közbiztonságát veszélyeztették. A kialakult helyzet egyesítette a különben igen vegyes származású, képzettségű, vagyoni helyzetű és politikai hozzáállású németséget, akik így egységesen a nacionalista Szudétanémet Pártra (Sudetendeutschen Partei, SdP) adták voksukat.  Ez a párt jelentős szerepet játszott a Csehszlovákia feldarabolását s az ún. Cseh-Morva Protektorátus létrejöttét előkészítő 1938. szeptember 29-én a III. Birodalom, Franciaország, Nagy-Britannia és Olaszország által aláírt ún. Müncheni Egyezmény (Münchner Abkommen) megkötésében. Máig fennmaradt számos híradófelvételen rögzítetten valóban kitörő örömmel, egy szívvel-lélekkel fogadták a szudétanémetek a bevonuló, az átlag szudétanémet számára végre teljes közbiztonságot, nyugalmat s német nyelvű állami, helyhatósági ügyintézést biztosító német csapatokat. A Cseh-Morva Protektorátus német közigazgatása ennek köszönhetően rendkívül gyorsan épült ki, széles polgári támogatást élvezve. A zsidó- és szlávellenes, valamint a cseh politikai ellenzék egzisztenciáját, sőt életét is veszélyeztető törvényeket így igen gyorsan, ijesztő precizitással hajthatták végre, ami aztán a II. világháború után alapot szolgáltatott arra, hogy a Benes-dekrétumok értelmében a szudétanémeteket a nemzetiszocializmus minden tettéért a kollektív bűnösség jegyében brutálisan elítéljék, megbélyegezzék és elűzzék.

 

A II. világháború után létrejött második Csehszlovák Köztársaság területéről elűzött szudétanémetek édekképviseletét évtizedek óta a Bajorországot kormányzó Keresztényszociális Unió, a CSU vállalja.

 

xxx

 

 

A SZUDÉTANÉMET TUDOMÁNYOS GYŰJTEMÉNY egy tudományos kutatókból és oktatókból álló kutatócsoport Magyarországon, amelynek célja a szudétanémet kultúra bemutatása és megőrzése.

 

A Gyűjtemény létrehozásának gondolata az 1999-ben Szentendrén megrendezett Németek kisebbségben tudományos konferencián vetődött fel. A gondos előkészítés után dr. Virághalmy Lea által 2003-ban alapított Gyűjtemény célja: a müncheni Szudétanémet Tudományos és Művészeti Akadémia által naprakészen megfogalmazott és elfogadott földrajzi, néprajzi, tudományos és művészeti szudétanémet fogalmi körbe tartozó kultúra és tudomány terjesztése; a magyar társadalom megismertetése a szudétanémet kisebbség történetével, kultúrájával, valamint a tudomány, a kultúra és a gazdasági élet területén elért eredményeivel; a Német Szövetségi Köztársaságban], a Cseh Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban, a Lengyel Köztársaságban és a Magyar Köztársaságban működő szudétanémet művészeti, kulturális, művelődési társulatok, egyesületek, együttesek együttműködésének elősegítése.

 

A Szudétanémet Tudományos Gyűjtemény alapszabályának értelmében az Országos Idegennyelvű Könyvtár (1056 Budapest, Molnár u. 11.) számára állománygyarapítás céljából állandó felhasználásra rendelkezésre bocsát könyveket, periodikus kiadványokat, adathordozókat stb, amely anyagokat feldolgozás után az Országos Idegennyelvű Könyvtár állományba vesz; a kiadványok az Országos Idegennyelvű Könyvtárba érkezéstől számított 2 hónapon belül olvasótermi szabadpolcra vagy raktárba kerülnek. Az ajándékba kapott kiadványokat az Országos Idegennyelvű Könyvtár egyenként ellátja az ajándékozó Szudétanémet Tudományos Gyűjtemény logójával. Az Országos Idegennyelvű Könyvtár megfelelő részt bocsájt rendelkezésre a kapott művek, kiadványok stb. időszaki bemutatásához; internetes honlapján a Szudétanémet Tudományos Gyűjtemény által adományozott kiadványokat külön tárgyszóval látja el; biztosítja, hogy minden érdeklődő hozzáférhessen a Szudétanémet Tudományos Gyűjtemény által adományozott kiadványokhoz; valamint sajtófigyelő-szolgálata révén szudétanémet témafigyelést végez.

 

A Szudétanémet Tudományos Gyűjtemény kutatócsoportként is működik; évente jelenik meg kutatói jelentése.

 

 

xxx

 

 

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár és a Szudétanémet Tudományos Gyűjtemény együttműködési megállapodásának teljes szövege:

 

 

A Szudétanémet Tudományos Gyűjtemény, a továbbiakban Gyűjtemény, kizárólagosan képviseli dr. Virághalmy Lea egyrészről, és az Országos Idegennyelvű Könyvtár a továbbiakban Könyvtár, képviseli Juhász Jenő főigazgató másrészről, tekintettel arra, hogy mindkét fél nagy jelentőséget tulajdonít a Német Szövetségi Köztársaságban, a Cseh Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban, a Lengyel Köztársaságban és a Magyar Köztársaságban folyó szudétanémet kérdéssel összefüggő tudományos, társadalmi, oktatási és kulturális folyamatokról való, minél szélesebb körű társadalmi informáltságnak, valamint tekintettel a térség és Magyarország tradicionális kulturális, tudományos, oktatási és információs kapcsolatainak megőrzésére és fejlesztésére aláírták a jelen Együttműködési megállapodást (továbbiakban Megállapodás) az alábbiakról:

 

1. §

 

A Megállapodás célja:

 

- a Szudétanémet Tudományos és Művészeti Akadémia által naprakészen megfogalmazott és elfogadott földrajzi, néprajzi, tudományos és művészeti szudétanémet fogalmi körbe tartozó kultúra és tudomány terjesztése a jelenlegi Megállapodás céljaival megegyezően

- a magyar társadalom megismertetése a szudétanémet kisebbség történetével, kultúrájával, valamint a tudomány, a kultúra és a gazdasági élet területén elért eredményeivel

- a Német Szövetségi Köztársaságban, a Cseh Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban, a Lengyel Köztársaságban és a Magyar Köztársaságban működő szudétanémet művészeti, kulturális, művelődési társulatok, egyesületek, együttesek együttműködésének elősegítése a Gyűjtemény vezetésével

- tudományos, művészeti és társadalmi pályázatok benyújtása, információs és reklámtevékenység megszervezése a tudomány, a kultúra, az oktatás és a művelődés területén a Gyűjtemény vezetésével

 

2. §

 

A Gyűjtemény a Könyvtár számára állománygyarapítás céljából állandó felhasználásra rendelkezésre bocsájt könyveket, periodikus kiadványokat, adathordozókat stb, amely anyagokat feldolgozás után a Könyvtár állományba vesz; a kiadványok a Könyvtárba érkezéstől számított 2 hónapon belül olvasótermi szabadpolcra vagy raktárba kerülnek. Az ajándékba kapott kiadványokat a Könyvtár egyenként ellátja az ajándékozó Gyűjtemény logójával.

 

3. §

 

A Könyvtár megfelelő részt bocsájt rendelkezésre a kapott művek, kiadványok stb. időszaki bemutatásához.

A Könyvtár Internetes honlapján a Gyűjtemény által adományozott kiadványokat külön tárgyszóval látja el;

 

biztosítja, hogy minden érdeklődő hozzáférhessen a Gyűjtemény által adományozott kiadványokhoz;

 

sajtófigyelőszolgálata révén szudétanémet témafigyelést végez;

 

rendszeres információt szolgáltat a tervezett rendezvényekről és a közös tevékenységről.

 

4. §

 

A Könyvtár a Gyűjtemény vezetésével az együttműködés keretében többek között

létrehozhat a tudomány területén olyan adatbázisokat, információs rendszereket, amelyek tartalmazzák a megvalósuló kulturális és tudományos – valamint más területeken folyó – cserekapcsolatok adatait, valamint segítséget nyújthat az információs szolgáltatásokban;

módszertani segítséget nyújthat a magyar tudományos és oktatási intézményekben dolgozó munkatársaknak, német nyelvtanároknak és a Gyűjteményen keresztül tanulmányutakat szervezhet (külön megállapodás alapján)

kulturális és tudományos együttműködés kérdéseinek szentelt konferenciákat, szimpóziumokat, szemináriumokat és más jellegű találkozókat tarthat (külön megállapodás alapján)

kiállításokat, filmbemutatókat, színházi előadásokat, koncerteket és más művészeti rendezvényeket szervezhet; tárgyi kiállításokat, fotókiállításokat, irodalmi kiállításokat és népművészeti kiállításokat szintén szervezhet (külön megállapodás alapján).

 

5. §

 

A Felek minden érdeklődő számára biztosítják (külön megállapodásban foglalt feltételekkel) a rendezvények akadálytalan látogatását minden érdeklődő számára.

 

A Könyvtár intézkedéseket hoz a szervezett rendezvények megfelelő védelme érdekében.

 

6. §

 

A jelen Megállapodás értelmezése kapcsán felmerülő kérdéseket, vitákat baráti úton, tárgyalások keretében oldják meg. Jogvita esetén a magyar bíróság illetékességét kötik ki.

 

7. §

 

Az adott ország törvényeinek megfelelően a Felek arra törekednek, hogy a – jelen Megállapodás szellemében – folytatott tevékenység a közösen megvalósított programok az adott ország törvényeinek megfelelőek legyenek. A Felek arra törekednek, hogy az országba behozott, nem eladásra szánt vagyontárgyak adó és vámmentesek legyenek, kivéve a vámkezelési költségeket.

 

8. §

 

A jelen Megállapodás a Felek aláírásának napjától lép hatályba.

A jelen Megállapodás határozatlan ideig érvényes, ugyanakkor mindkét fél jogosult azt 12 hónapos felmondási idővel felmondani.

 

Súlyos szerződésszegés esetén a Felek jogosultak azt azonnali hatállyal a következő hónap 5ére felmondani.

 

9. §

 

A Felek megállapodnak abban, hogy az egyéb konkrét, a korábbiakban megjelölt programok, rendezvények ügyében a jelen Megállapodás mellékletét képező külön megállapodásokat kötnek.

 

 

A jelen Megállapodás Budapesten, 2003. augusztus 12. napján, négy példányban, kettő német és kettő magyar nyelven köttetett, mind a két változat egyaránt hiteles.

 

 

 

Dr. Virághalmy Lea (2004-től dr. Lea-Katharina Steller) a Szudétanémet Tudományos Gyűjtemény vezetője és Juhász Jenő az Országos Idegennyelvű Könyvtár főigazgatója